GERÇEK KİŞİ

-Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge

-Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru FormuBireysel Başvuru Kılavuzu Bireysel Ön Başvuru Formu Hemen Başvur
  • Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
  • Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatının mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra başvuru sahibine geri verilecektir.)
  • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmî belge.
  • Tüzel kişilik için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.
  • Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin vekalet verdiği kişi ise; başvuru yapacak kimse ve şirket nam ve hesabına Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili her türlü işlemi yapacak kişiler için düzenlenmiş, şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.”


Kurumsal Ön Başvuru Kılavuzu Kurumsal Ön Başvuru Formu Kurumsal Yetkilendirme Belgesi Hemen Başvur
  • Kurum üst düzey yetkilisince imzalı resmî yazı(Resmi yazı örneği Ön Başvuru Kılavuzunda mevcuttur),
  • Ticaret siciline kayıtlı ise Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.(Ticaret sicil veya MERSİS’de kayıtlı bilgileri olmayan Kamu Kurum ve Kuruluşları, resmi sicile tescil edilen veya ilgili mevzuat ile belirlenen isim ve unvanları ile başvuruda bulunurlar.)
  • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmî belge.
  • Kurum için doldurulmuş olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.


Kamu Kurumu Başvuru Kılavuzu Kamu Kurumu Ön Başvuru Formu Hemen Başvur